Login

Hide

Close

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 7 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 24
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,600 4,200
2 8 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
3 9-13 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 90
วิทยากร : อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ธัชนพล อารีวิจิตรตระกูล
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,200 14,700
4 11 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 15
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,600 4,200
5 11 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
6 14 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
หลักสูตรพิเศษ ยกเครื่องเรื่องงานบุคคล ปรับปรุงเอกสาร แบบฟอร์ม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง รุ่นที่ 2 เต็ม (รุ่นต่อไป 6 มิ.ย.)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
7 13-14 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การพูดสำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 42 เต็ม (รุ่นต่อไป 9-10 ก.ค.)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,500 7,500
8 14 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ทำอย่างไร เมื่อถูกคำสั่งเรียกจากเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน รุ่นที่ 2
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
9 15 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
วิเคราะห์ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ผลกระทบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 3
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น (ถนนศรีนครินทร์)
3,600 4,200
10 15 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 21
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
11 15 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 82
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
12 16 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 48
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
13 16-17 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 19
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,200 7,200
14 17 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,600 4,200
15 17 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
Easy Excel: Salary Structure Management รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
16 21 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 31
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
17 22 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับวิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 13
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
18 22 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 15
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
19 23 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เจาะลึกวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 16
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
20 23 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 32
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
21 25 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
22 25 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ใช้ Social Media ในงาน HR ได้แบบไม่ตกเทรนด์ รุ่นที่ 21
วิทยากร : อาจารย์วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
3,600 4,200
23 25 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 54
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
24 27 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
25 27 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 32
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,600 4,200
26 28-29 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างานรุ่นใหม่ ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,200 7,200
27 29 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง รุ่นที่ 2
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
แถมหนังสือ : นิวโรเทรนนิ่ง ผ่าสมองสอนพนักงาน
2,600 3,000
28 29-30 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
Career Path and Succession Planning 2 Day - Workshop รุ่นที่ 56 (เต็ม)
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,200 7,200
29 30 พฤษภาคม 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการหา Training Needs และเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับที่องค์การต้องการ รุ่นที่ 18
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,600 4,200