Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 18 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 26
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,600 4,200
2 18 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
บทบาทของ HR ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ รุ่นที่ 6
วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
3 19-20 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 68
วิทยากร : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4
6,200 7,200
4 20 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 51
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
5 20 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 44
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
6 21 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานสู่ความเป็น HR 4.0 รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
7 21 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
HR Innovation รุ่นที่ 8
วิทยากร : ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
8 23 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
เทคนิคการหา Training Needs และเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับที่องค์การต้องการ รุ่นที่ 19
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,600 4,200
9 25-26 กันยายน 2562
09:00-16:30 น.
เทคนิคการพูดสำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 44
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,500 7,500
10 25 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 17
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,600 4,200
11 27 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 60
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,600 4,200
12 27-28 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 21
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,200 7,200
13 27 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
การวางแผนสร้างความผูกพัน ภาคปฏิบัติ
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
14 28 กันยายน 2562
09:00-16:30 น.
PRESENTATION สำหรับเจ้าหน้าที่ HR รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
15 28 กันยายน 2562
09:00-16:00 น.
ปรับเงินเดือน-โบนัสให้ Happy ทั้งพนักงานและองค์กร รุ่นที่ 11
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
แถมหนังสือ : ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy
2,600 3,000