Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 21 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 32
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
2 22 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 18
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 23 เมษายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ 50 คำถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
4 23 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 22
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
5 23 เมษายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ 50 ข้อสอบความรู้กฎหมายแรงงาน
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
6 24 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 58
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500
7 24 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 29
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 27 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 65
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,700 4,300
9 27 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 36
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 28-29 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,000 7,200
11 29 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 56 พบข้อเสนอพิเศษ ในรายละเอียดหลักสูตร
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
4,200 4,900
12 30 เมษายน 2564
09:00-16:00 น.
การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)
3,700 4,300