Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 18 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลัง รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3,700 4,300
2 18 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
Online Cyber Security Awareness in HR Function รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณฐพนธ์ เดชมณี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 19 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำ Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณ์ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ รุ่นที่ 12 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : Competency-based Training Road Map (TRM)
3,700 4,300
4 19 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 27 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
5 20 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหาร/บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 71 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 21 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำระบบ Excellence KPIs ด้วยแนวทาง Easy Excel รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 22 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 33 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : หมอแดงช่างตอบ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
3,700 4,300
8 25 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
Online Easy Media Editing with Canva (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นฤดม บัวทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
9 26 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 20 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY
3,700 4,300
10 26 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 70 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 27 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ 200 ข้อตรวจสอบ (Audit) แนวปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เพื่อก้าวสู่บริษัทธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : กฎหมายแรงงาน 100 เรื่องสำคัญ
3,700 4,300
12 27-28 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ครบเครื่องทักษะหัวหน้างานในการพัฒนางาน รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
6,700 7,700
13 28 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่นที่ 25 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
14 28 มิถุนายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดเก็บเอกสาร Hard Copy และ Soft Files รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุมาพร ผึ่งผาย
อาจารย์นิลาวรรณ จันทร์แก้ว
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300