Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 17-18 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
JD-Based KPIs and Competency รุ่นที่ 30
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1
6,400 7,400
2 18 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
การวางแผนสร้างความผูกพัน ภาคปฏิบัติ
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
3 18 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
Design Thinking ทักษะใหม่สำหรับหัวหน้างาน
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
4 18 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่นายจ้างควรทราบ รุ่นที่ 9
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
5 20 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
ผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Manager) รุ่นที่ 22
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
6 20-21 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
Competency-Based Interview Questions (CBI) in Practices รุ่นที่ 31
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ST-A-R Interview การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
6,400 7,400
7 22 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 54
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
3,700 4,300
8 22 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 36
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
3,700 4,300
9 22 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
Mindful Communication for HR รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
10 23 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายใหม่ที่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง HR และลูกจ้างต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติที่ต้องทำ, แจกตัวอย่างเอกสาร)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์ และ ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
11 24 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการหา Training Needs และเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับที่องค์การต้องการ รุ่นที่ 21
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,700 4,300
12 24 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน(รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 54
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
4,200 4,900
13 25 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
14 25 เมษายน 2563
09:00-16:30 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับงานบริการ รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
15 27-28 เมษายน 2563
09:00-16:30 น.
เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 41
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : สะกิดใจหัวหน้างาน
6,400 7,400
16 29 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
17 29 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
การจัดทำ Action Plan ในงาน HR รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
18 29 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.
Coaching for Performance รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300