Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 20 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 42 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
2 20 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 22 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 21 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 21 มกราคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
5 22 มกราคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
6 24 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 45 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 25 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 28 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 25 มกราคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การใช้โปรแกรม PIP เพื่อบริหารคนหลังโควิด-19
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
9 25 มกราคม 2565
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
10 26 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 55 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 27 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR for Non-HR รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
12 28 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 59 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
4,200 4,900
13 29 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 21 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
14 31 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
Online Introduction and Awareness of ISO 27701:2019 รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พิชัย เอี่ยมธนาอนันต์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
15 31 มกราคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300