Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 16 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ 9-box Talent Metrics เครื่องมือในการค้นหา Talent รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
2 16 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่นที่ 18 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 16 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ จิตวิทยาการสื่อสารด้วยใจ (สำหรับคนทำงานสมัยใหม่) รุ่นที่ 16 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 17 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Easy Excel เพื่อการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
5 17 สิงหาคม 2565
13:30-15:00 น.
ออนไลน์ 5 Tip จัดการ Zoom อย่าง TO มือโปร (ฟรีสำหรับสมาชิก)
วิทยากร : TO นิลาวรรณ จันทร์แก้ว
TO สุเมธศิลป์ อวยเลิศขจรล้ำ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
0 0
6 18 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 18 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 19 สิงหาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและบริหารความเสี่ยงด้าน HR หลัง COVID-19
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
9 19 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 18 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 20 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 25 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 20 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดฝึกอบรมยุคใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
12 22 สิงหาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ PDPA กับกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
13 23 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำรายงาน HR KPIs ผ่าน HR Dashboard (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
14 24 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
15 24 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 95 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
16 25 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ สัญญาจ้าง 4 ประเภท ทำให้ถูก จ้างให้เป็น (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
17 26 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 39 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
18 27 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 22 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
19 27 สิงหาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง รุ่นที่ 6 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
20 27 สิงหาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ สร้างแบบสอบถามความผูกพันสู่การนำไปใช้แบบทำเองได้ (ย้ายวันจากเดิม 26 สิงหาคม)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
21 31 สิงหาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ ฎีกาติดดาว คดีแรงงาน ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700