Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 23 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน รุ่นที่ 6 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
2 23 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 23 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 24 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ AI เครื่องมืออัจฉริยะสู่ประสิทธิภาพการทำงาน HR รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 24 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 7 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : เทคนิคการทำงานเชิงรุก
3,700 4,300
5 25 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดเก็บเอกสาร Hard Copy และ Soft Files (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุมาพร ผึ่งผาย
คุณนิลาวรรณ จันทร์แก้ว
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 25 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 37 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 27 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 32 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : หมอแดงช่างตอบ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
3,700 4,300
8 27 เมษายน 2567
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 31 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300