Login

Hide

Close

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 1 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานสู่ความเป็น HR 4.0 รุ่นที่ 5
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
2 4-5 กันยายน 2561
09:00-16:30 น.
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์การ รุ่นที่ 111
วิทยากร : อาจารย์เสนีย์ แดงวัง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : วิทยากรนอกกรอบ ตอน Enjoy Learning ทุกสิ่งคือครู
กว่าจะเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ
6,500 7,500
3 6-7 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 64
วิทยากร : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4
6,000 7,000
4 6-7 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 15 (เต็มแล้ว) รุ่นถัดไปวันที่ 26-27 พ.ย. 61
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,000 7,000
5 6 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 49
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
6 8 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง (เต็ม รุ่นถัดไปวันที่ 20 ต.ค. 61)
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
7 8 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 51
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
8 10 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 17
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
9 10 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
10 12 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
11 13-17 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 86 (เต็ม) รุ่นถัดไปวันที่ 15-19 พ.ย. 61
วิทยากร : อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ธัชนพล อารีวิจิตรตระกูล
อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,000 14,500
12 14 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับวิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 9
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
13 18-19 กันยายน 2561
09:00-16:30 น.
การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน รุ่นที่ 37
วิทยากร : อาจารย์สุวิช นุกูลสุขศิริ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,000 7,000
14 19 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 30
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
15 19 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
บริหารผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูง (Succession Management for High Level Talent) รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์เสาวคนธ์ ศิรกิดากร
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
16 20 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 20
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,500 4,000
17 21 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 5
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,500 4,000
18 21 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 32
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
19 22 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 19
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
20 22 กันยายน 2561
09:00-16:30 น.
PRESENTATION สำหรับเจ้าหน้าที่ HR
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
21 22 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 9
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800
22 24 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
จิตวิทยาการสื่อสารด้วยใจ รุ่นที่ 9 (เปลี่ยนวันจากเดิม 11 กันยายน 2561)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
23 24-25 กันยายน 2561
09:00-16:30 น.
พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 10
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,000 7,000
24 26 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รุ่นที่ 54
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
25 27-28 กันยายน 2561
09:00-16:30 น.
กลยุทธ์การพูดสำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 38
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,500 7,500
26 27 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน(รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 49
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
4,200 4,700
27 27 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 30
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,500 4,000
28 28-29 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 35
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6,000 7,000
29 29 กันยายน 2561
09:00-16:00 น.
เป็นพี่เลี้ยงอย่างไรให้ได้ใจน้อง
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,500 2,800