Login

Hide

Close

ตัวอย่างรายงาน Starting Rate Survey 2024

ดาวน์โหลดได้ฟรี

สำรวจเดือน มกราคม 2567 จากผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 414 องค์กร 23 หมวดธุรกิจ
รายงานผลแบ่งเป็น 5 ส่วน
 • 1. อัตราแรกจ้าง (Starting Rate) และรายได้รวม (Total Pay) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวช. - ปริญญาโท
  • - แยกตามหมวดธุรกิจ
  • - แยกตามขนาดธุรกิจ
  • - แยกตามสัญชาติผู้ถือหุ้น
  • - แยกตามภูมิภาค
 • 2. อัตราแรกจ้างพนักงานรายวัน
 • 3. การสรรหาว่าจ้าง, การดูแลพนักงานใหม่
 • 4. การจ้างงานรูปแบบพิเศษ เช่น Remote Work, Hybrid Work, GIG และ Talent Sharing
 • 5. HR Benchmark

ตัวอย่างรายงาน Salary Increase & Bonus Survey 2023-24

ดาวน์โหลดได้ฟรี

สำรวจเดือน ตุลาคม 2566 จากผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 476 องค์กร 22 หมวดธุรกิจ
รายงานผลแบ่งเป็น 4 หัวข้อ
 • 1. การปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสปี 2566-2567
  • • ตามหมวดธุรกิจ
  • • ตามขนาดธุรกิจ
  • • ตามสัญชาติองค์กร
  • • ตามภูมิภาค
  • • ตามรายได้
  • • ตามระดับพนักงาน
  • • ตามผลการปฏิบัติงาน
 • 2. เปรียบเทียบย้อนหลังการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
  • • เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปรับเงินเดือน ปี 2566-67
  • • ค่าเฉลี่ยการปรับเงินเดือน ปี 2562-2567
  • • ค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัส ปี 2561-2566
 • 3. พนักงานกลุ่ม Talent และ Remote Work
 • 4. HR Benchmark

ตัวอย่างรายงาน Compensation by Position 2023

ดาวน์โหลดได้ฟรี

ผลการสำรวจค่าตอบแทนตามตำแหน่งงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ
 • ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสำรวจ
 • ส่วนที่ 2: ข้อมูลค่าตอบแทนตามตำแหน่งงาน ซึ่งแยกรูปแบบการรายงาน ออกเป็น 6 มุมมอง คือ
  • 2.1 แยกตามระดับพนักงาน (Job Grade)
  • 2.2 แยกตามอายุงาน (Service Years)
  • 2.3 แยกตามหมวดธุรกิจ (Business Sectors)
  • 2.4 แยกตามขนาดธุรกิจ (Business Size)
  • 2.5 แยกตามภูมิภาค (Region)
  • 2.6 แยกตามสัญชาติผู้ถือหุ้นใหญ่ (Nationality)
  • *ในไฟล์ PDF ข้อ 2.3-2.6 จะแสดงเฉพาะ Comp1
 • ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการบริหารงาน HR (HR Benchmark)
 • ส่วนที่ 4 : บทสรุปข้อมูล

ตัวอย่างรายงาน Benefits Survey 2023

ดาวน์โหลดได้ฟรี

สำรวจเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จากผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 408 องค์กร 22 หมวดธุรกิจ มากกว่า 120 สวัสดิการ
Update ล่าสุดที่จะทำให้ HR หรือคณะกรรมการสวัสดิการได้มีไอเดียในการมองหารูปแบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์ทั้งพนักงานและองค์กร
รายงานผลแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • Part 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมสำรวจ
 • Part 2: ข้อมูลเปรียบเทียบ (Benchmarking)
 • Part 3: ข้อมูล Benefits ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หมวด ดังนี้
  • 3.1 สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน
  • 3.2 สวัสดิการเพื่อจูงใจ
  • 3.3 สวัสดิการในโอกาสพิเศษ
  • 3.4 สวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี
  • 3.5 ค่าวิชาชีพ
  • 3.6 การเดินทางมาทำงาน
  • 3.7 การเดินทางติดต่อธุรกิจ
  • 3.8 การโอนย้ายไปต่างถิ่น
  • 3.9 สวัสดิการด้านการเงิน
  • 3.10 การพัฒนาสายอาชีพ
  • 3.11 เกษียณอายุ
  • 3.12 วันหยุด วันลา
  • 3.13 การยืดหยุ่นเวลางาน
  • 3.14 สิ่งอำนวยความสะดวก
  • 3.15 สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
  • 3.16 สวัสดิการสำหรับครอบครัวพนักงาน

ตัวอย่างรายงาน Starting Rate Survey 2023

ดาวน์โหลดได้ฟรี

สำรวจเดือน มกราคม 2566 จากผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 351 องค์กร
รายงานผลแบ่งเป็น 2 ส่วน

 • 1. อัตราแรกจ้าง (Starting Rate) และรายได้รวม (Total Pay) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวช. - ปริญญาโท
  • - แยกตามหมวดธุรกิจ
  • - แยกตามขนาดธุรกิจ
  • - แยกตามสัญชาติผู้ถือหุ้น
  • - แยกตามภูมิภาค
 • 2. อัตราแรกจ้างพนักงานรายวัน
 • 3. การสรรหาว่าจ้าง, การดูแลพนักงานใหม่
 • 4. การจ้างงานรูปแบบพิเศษ เช่น Remote Work, Hybrid Work, GIG และ Talent Sharing


Contacts

 • คุณอุมาพร
 • umaporn.hrcenter@gmail.com
 • (02) 736-2245-7