Login

Hide

Closeรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 73
28-29 กันยายน 2563 เวลา : 09:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

ประเภท ค่าสัมมนา VAT
7%
หัก ณ ที่จ่าย
1.5 %
รวม
จ่ายสุุทธิ
กรณีไม่มีหนังสือ
หักณ ที่จ่าย 1.5 %
ผู้สนใจทั่วไป 7,400 518.00 111.00 7,918.00
สมาชิกรายปี 6,400 448.00 96.00 6,848.00

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
  • ธ.กรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0802359647
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3071269091
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดส่งอีเมลหรือแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันสัมมนา
  • ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
สำนักงานใหญ่

ข้อมูลการจอง

ผู้ทำการจอง
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ข้อมูลการชำระเงิน

อัตราค่าสัมมนา

ค่าสัมมนา จำนวน ยอดรวม VAT
7%
หัก ณ ที่จ่าย รวม
จ่ายสุุทธิ
7,400
1
7,400.00
518.00
111.00
7,807.00
วิธีการชำระเงิน