Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 11 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
การใช้ Looker Studio ในการสร้างรายงาน HR อย่างง่าย รุ่นที่ 2 (Face to Face)
วิทยากร : อาจารย์ชลิดา บุษบา
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3,700 4,300
2 12 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำ Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณ์ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ รุ่นที่ 10 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : Competency-based Training Road Map (TRM)
3,700 4,300
3 12 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ คดีพนักงานทุจริต: การป้องกัน สอบสวน ต่อสู้คดีในศาลให้ชนะคดี (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 13 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
5 13 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือน รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์
3,700 4,300
6 13 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำระบบ Smart Job Description ภาคปฏิบัติ ด้วยแนวทาง Easy Excel รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ตัวอย่าง SMART Job Description
3,700 4,300
7 14 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ อัปเกรดระบบบริหารผลงานด้วย OKRs รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 14 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการบริหารจัดการลูกจ้างรับเหมาค่าแรง มาตรา 11/1 ลูกจ้างชั่วคราว (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
9 15 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การปรับค่าจ้างเงินเดือนตามผลกระทบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2567 รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
แถมหนังสือ : วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
10 16 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Career Planning ให้กับพนักงานในองค์กร รุ่นที่ 8 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : Career Development in Practice
3,700 4,300
11 16 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 31 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : หมอแดงช่างตอบ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
3,700 4,300
12 18-19 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 20 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,400 7,600
13 19 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR Reports การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 25 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน) เลื่อนมาจาก 15 ธ.ค.
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR
3,700 4,300
14 19-21 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
Online C&B Specialist รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
10,000 11,500
15 20 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก รุ่นที่ 10 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency
3,700 4,300
16 20 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY
3,700 4,300
17 21 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหาร/บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 69 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
18 21 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน Competency Based Interview รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ST-A-R Interview การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
3,700 4,300
19 21-22 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
Train the Trainer ครบเครื่องเรื่องวิทยากร รุ่นที่ 3 (Face to Face)
วิทยากร : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
11,000 13,000
20 22 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำระบบ Excellence KPIs ด้วยแนวทาง Easy Excel รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
21 22 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 23 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
22 23 ธันวาคม 2566
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดฝึกอบรมยุคใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ รุ่นที่ 11 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,700 4,300
23 23 ธันวาคม 2566
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายฝึกอบรมกับการพัฒนาคนที่ HR ต้องรู้ รุ่นที่ 7
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700