Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 3 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 92 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
2 3 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 20 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 4 พฤศจิกายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาในกฎหมายแรงงาน
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
4 4 พฤศจิกายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การใช้โปรแกรม PIP เพื่อบริหารคนหลังโควิด-19
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
5 5 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 6 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR Reports การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 6 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 105 (หลักสูตร 5 วัน) เรียนวันที่ 6, 9, 11, 17, 19 พ.ย. 64
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
HR Policies and Procedures
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่ม 2
การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
11,000 12,500
8 10 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Excel เร่งรัดสำหรับพนักงานมือใหม่ รุ่นที่ 8 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
9 11 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Excellent Frontline Service Agent รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 11 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 61 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 13 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวัดผลงานของพนักงานสำหรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
12 13 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR สำหรับผู้บริหาร HR มือใหม่ รุ่นที่ 8 หลักสูตร 2 วัน (เรียนวันที่ 13, 15 พ.ย. 64)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
6,000 7,200
13 16 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 27 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
14 16 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
15 17 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
16 18 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
17 19 พฤศจิกายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
18 20 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 21 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
19 23 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 35 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
20 23 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Data Protection Officer (DPO) (หลักสูตร 3 วัน) เรียนวันที่ 23, 25, 27 พ.ย. 64
วิทยากร : อาจารย์พิชัย เอี่ยมธนาอนันต์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
8,400 9,600
21 24 พฤศจิกายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ สัญญาจ้าง 4 ประเภท ทำให้ถูก จ้างให้เป็น
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
22 24 พฤศจิกายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ เขียน JD อย่างไรให้ประเมินค่างานง่าย ๆ
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
23 25 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 44 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
24 26 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
25 27 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
26 27 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (ภาคปฏิบัติ) เพื่อความสำเร็จ (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
27 30 พฤศจิกายน 2564
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 18 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300