Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 1 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 57 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
2 4 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 16 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นฤดม บัวทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 5 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency
3,700 4,300
4 4-5 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ครบเครื่องทักษะหัวหน้างานในการพัฒนางาน รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
6,400 7,600
5 5 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 15 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 6 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
7 6 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 7 กรกฎาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
9 8 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 43 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 9 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 23 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 9 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 34 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
12 9 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR Reports การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
13 12 กรกฎาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
14 12 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 41 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
15 15 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 45 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : สะกิดใจหัวหน้างาน
3,700 4,300
16 15 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 17 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
17 16 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Coaching สำหรับหัวหน้างาน (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
18 18 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน Competency Based Interview รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
19 18 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการสื่อสารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของงาน (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
20 19 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 109 (หลักสูตร 5 วัน) เรียนวันที่ 16, 19, 25, 27 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2565
วิทยากร : ทีมวิทยากร
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
HR Policies and Procedures
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
11,000 12,500
21 19 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Excel เร่งรัดสำหรับพนักงานมือใหม่ รุ่นที่ 11 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สุกัญญา ศิริวรรณ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
22 20 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
PDPA Policies and Forms แนวทางการจัดทำนโยบายและแบบฟอร์มที่จำเป็นในงาน PDPA รุ่นที่ 2
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น (ถนนศรีนครินทร์)
20,000 22,000
23 20 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวิเคราะห์ปัญหาและมาตรการเพื่อลดปัญหาการลาออก รุ่นที่ 12 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
24 21 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
25 21 กรกฎาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
26 22 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
Online Excellent Frontline Service Agent รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
27 22 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เมื่อลูกจ้างฟ้องคดีหรือร้องเรียน นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการ HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
28 22 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 22 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
29 23 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การวางแผนอาชีพให้กับพนักงานในองค์กร รุ่นที่ 2 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
30 23 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การพัฒนาการสอนด้วยทักษะการเป็น Facilitator รุ่นที่ 7 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
31 25 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 42 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
32 25-26 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,400 7,600
33 26 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารและพัฒนางานธุรการในสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 47 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
34 26 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 61 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
4,300 5,000
35 27 กรกฎาคม 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 10 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
36 27 กรกฎาคม 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700