Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 1-2 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,000 7,200
2 3 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 103 (หลักสูตร 5 วัน) เรียนวันที่ 3, 9,15,17,20 ก.ค.64
วิทยากร : ทีมวิทยากร
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
11,000 12,500
3 6 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ สร้างแบบสอบถามความผูกพันสู่การนำไปใช้แบบทำเองได้
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
4 6 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผน Action Plan ของการสรรหาคัดเลือก รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
5 6 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 37 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 8 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
7 8 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การบริหารและพัฒนางานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 42 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 8 กรกฎาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
9 9 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาในกฎหมายแรงงาน
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
10 9 กรกฎาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
11 10 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการบริหารความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
12 10 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 59 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,600
13 13 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 66 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,700 4,300
14 13 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
15 13 กรกฎาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefits)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
16 14 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
17 14 กรกฎาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
18 16 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน) ย้ายมาจากวันที่ 25 มิ.ย. 64
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
19 17 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภท ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 30 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
20 20 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ Introduction and Awareness of ISO 27701:2009 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พิชัย เอี่ยมธนาอนันต์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
21 21 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
22 21 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การพัฒนาการสอนด้วยทักษะการเป็น Facilitator รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,600
23 21 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 39 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
24 21 กรกฎาคม 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ 50 คำถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
25 22 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 11 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,600
26 22 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
27 22 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รุ่นที่ 57 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
4,200 4,900
28 29 กรกฎาคม 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ ความคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการทำงาน
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
29 30 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
30 30 กรกฎาคม 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,600