Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 1 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 33 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,700 4,300
2 1 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร รุ่นที่ 57 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
3 1 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
4 2 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 17 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
5 2 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำ Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณ์ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
6 7 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
3,700 4,300
7 7 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 38 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
8 8 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 35 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
9 8 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 70 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 9 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ คดีแรงงานใหม่ ปี 2563-2564 รุ่นที่ 3 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
11 10 มิถุนายน 2565
09:00-12:00 น.
Online Digital HR Transformation
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
12 10 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
PDPA Policies and Forms แนวทางการจัดทำนโยบายและแบบฟอร์มที่จำเป็นในงาน PDPA
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น (ถนนศรีนครินทร์)
แถมหนังสือ : 105 ปัญหา ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
20,000 22,000
13 11 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 7 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
14 11 มิถุนายน 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
15 14 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 รุ่นที่ 44 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
16 14 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ จิตวิทยาการสื่อสารด้วยใจ (สำหรับคนทำงานสมัยใหม่) รุ่นที่ 15 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
17 15 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 30 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
18 17 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
19 18 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่นายจ้างควรทราบ รุ่นที่ 10 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
20 18 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 21 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
21 21 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR for Non-HR รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
22 23 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 58 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
23 23 มิถุนายน 2565
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
24 23-24 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ครบเครื่องทักษะหัวหน้างานในการพัฒนางาน รุ่นที่ 9 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
25 24 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 16 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
26 25 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (ภาคปฏิบัติ) เพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
27 25 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการตั้ง KPI และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
28 25 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 24 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
29 28 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน รุ่นที่ 8 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
30 28 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ HR Analytics (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
31 30 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 63 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
32 30 มิถุนายน 2565
09:00-16:30 น.
ออนไลน์ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 63 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมชาย เดชนิมิตรชัย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300