Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 8 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 29 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,700 4,300
2 9 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 31 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
3 9 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ยกเครื่องเรื่องสัญญาจ้างงานและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกประเภท รุ่นที่ 5 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
4 10 มิถุนายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ Digital HR Transformation
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
5 11 มิถุนายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและบริหารความเสี่ยงด้าน HR หลัง COVID-19
วิทยากร : อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
6 11 มิถุนายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ การประเมินค่างานและการจัดทำระดับค่างาน (Job Grade) ให้เหมาะกับองค์กร
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
7 12 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน HR รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500
8 15 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 33 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
9 15 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 57 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
10 16 มิถุนายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ คดีแรงงานตอนที่ 1 สุดยอด 25 คดีแรงงาน
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
11 16 มิถุนายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
12 17 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 19 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500
13 17 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 23 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
14 18 มิถุนายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ 6 ขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
15 18 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 54 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
16 22 มิถุนายน 2564
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ 50 คำถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
17 22 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 40 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
18 23 มิถุนายน 2564
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติขององค์กร
วิทยากร : วิทยากรผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
1,200 1,700
19 23 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 37 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500
20 24 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 5 เลื่อนมาจากวันที่ 19 มิ.ย. (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500
21 24 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจัดทำเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
22 25 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 13 เลื่อนมาจากวันที่ 22 มิ.ย. (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
23 26 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
24 29 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่นที่ 13 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
25 29 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 53 (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,700 4,300
26 30 มิถุนายน 2564
09:00-16:00 น.
ออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 19 เลื่อนมาจากวันที่ 26 มิ.ย. (เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน)
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
3,000 3,500