Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 2 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : สภาพการจ้าง การปรับเปลี่ยน แก้ไข ยกเลิก
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์ และ ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
2 4 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : 20 ประเด็นสำหรับ SME บริหารคนอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
3 5 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : จะเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
4 6 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : 50 คำถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
5 9 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : การสื่อสารกับพนักงานในภาวะวิกฤติ
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
6 10 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : เขียน JD อย่างไรให้ประเมินค่างานง่าย ๆ
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
7 11 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : คดีแรงงานตอนที่ 1 สุดยอด 25 คดีแรงงาน
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
8 12 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
9 13 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : การประเมินค่างานและการจัดทำ ระดับค่างาน (Job Grade) ให้เหมาะกับองค์กร
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
10 16 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
11 17 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : กลยุทธ์การใช้โปรแกรม PIP เพื่อบริหารคนหลังโควิด-19
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
12 18 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางแก้ไข
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
13 19 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
14 19 มิถุนายน 2563
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ : เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
15 20 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : 6 ขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
16 23 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : 50 คำถาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
17 24 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
18 26 มิถุนายน 2563
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ : จัดอบรมอย่างไรในยุคที่ไม่ปกติ
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
19 26 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลกับงาน HR ที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
20 30 มิถุนายน 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิทยากร : ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500
21 30 มิถุนายน 2563
13:30-16:30 น.
ออนไลน์ : Excel เร่งรัดสำหรับพนักงานมือใหม่
วิทยากร : คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500