Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 7-8 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การปรับเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทายจากมุมมองของคน HR รุ่นใหญ่ รุ่นที่ 3
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,500 7,500
2 9 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
3 9 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
4 11-12 พฤษภาคม 2563
09:00-16:30 น.
เทคนิคการออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน รุ่นที่ 56
วิทยากร : ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน
6,500 7,500
5 12 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 28
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,700 4,300
6 12 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 21
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
7 13 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
Effective Manpower Planning รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์โรสลินด์ เจริญวงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
8 14-15 พฤษภาคม 2563
09:00-16:30 น.
ครบเครื่องทักษะหัวหน้างานในการพัฒนางาน รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
5,600 6,800
9 14-18 พฤษภาคม 2563
08:30-16:30 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 96
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,500 15,000
10 15 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 27
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
11 16 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 20
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
12 16 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
Proactive Creative Innovative Thinking ถีบ...ยกกำลังสาม
วิทยากร : อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3,400 4,000
13 16 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
14 18-19 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 24
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,400 7,400
15 19 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การวัด ROI ในงาน HR รุ่นที่ 29
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
16 19 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 63
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,700 4,300
17 19-20 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
HR สำหรับผู้บริหาร HR มือใหม่ รุ่นที่ 3
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,400 7,400
18 20 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 79
วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : Excel for HR
3,700 4,300
19 21 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 57
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
20 21 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 29
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
21 23 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
การสร้าง Growth Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
22 23 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
23 25 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 16
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
24 27 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 20
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
25 27 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 20
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
26 27 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 9
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,800 3,300
27 28 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
บริหารงาน รปภ. ดีช่วยลดความสูญเสียได้อย่างไร รุ่นที่ 62
วิทยากร : อาจารย์ปรีชา ชุ่มฤทธิ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
28 29 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
จะเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร รุ่นที่ 56
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
29 29 พฤษภาคม 2563
09:00-16:30 น.
ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 88
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
30 29-30 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.
OKRs แนวคิดการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 5
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : Objective and Key Results (OKRs)
6,400 7,400