Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 5-6 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน รุ่นที่ 55
วิทยากร : ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน
6,500 7,500
2 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การปรับเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทายจากมุมมองของคน HR รุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,500 7,500
3 7 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
EMPOWERING HR INSIGHT
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
4 7 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายใหม่ที่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง HR และลูกจ้างต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง เต็มแล้ว รุ่นถัดไป 19 มี.ค. 63
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์ และ ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
5 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน รุ่นที่ 38
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
6,400 7,400
6 12 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 19
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
7 13 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
กฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
8 13 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 33
วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
9 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
Career Path and Succession Planning 2 Day - Workshop รุ่นที่ 59
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : Career Development in Practice
6,400 7,400
10 15 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รุ่นที่ 4
วิทยากร : อาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
11 15 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับงานบริการ รุ่นที่ 3
วิทยากร : อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
12 18 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
13 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 40
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : สะกิดใจหัวหน้างาน
6,400 7,400
14 19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการจัดทำรายงานในการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
15 19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายใหม่ที่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง HR และลูกจ้างต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง (รุ่นพิเศษ) เต็มแล้ว รุ่นถัดไป 19 มี.ค. 63
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์ และ ทนายชูเกียรติ เกตุชู
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
16 20 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การวัด ROI ในงาน HR รุ่นที่ 28
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
17 21 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program รุ่นที่ 20
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
18 21 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
ยกเครื่องเรื่องสัญญาจ้างงานและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกประเภท
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
19 22 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 15
วิทยากร : ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
20 24 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน
วิทยากร : อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
21 25 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 78
วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : Excel for HR
3,700 4,300
22 26 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 28
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
23 26 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การบริหารเวลาให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมดุลทั้งงานและส่วนตัว
วิทยากร : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
24 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 8 (เปลี่ยนวันจากเดิม 22 ก.พ. 63)
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
25 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 62
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 26)
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,700 4,300
26 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 56
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
27 28-29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 23
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,400 7,400
28 28-29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
ครบเครื่องเรื่องทักษะหัวหน้างานในการพัฒนางาน รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,400 7,400
29 29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 19
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
30 29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 17
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300