Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 10-11 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
พัฒนาคนให้เก่งและผูกพันกับองค์กร รุ่นที่ 12
วิทยากร : อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
6,400 7,400
2 11 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการบริหารวินัยพนักงานที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
วิทยากร : ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
3 14 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Training Road Map รุ่นที่ 35
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
4 14-15 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์การ รุ่นที่ 115
วิทยากร : อาจารย์เสนีย์ แดงวัง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : วิทยากรนอกกรอบ ตอน Enjoy Learning ทุกสิ่งคือครู
กว่าจะเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ
6,800 8,000
5 15 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การจัดทำ Action Plan ในงาน HR รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
6 15 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
ใช้โทรศัพท์ให้น่าประทับใจ รุ่นที่ 18 (ย้ายมาจากวันที่ 18 ธ.ค. 62)
วิทยากร : คุณอุมาพร ผึ่งผาย
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2,600 3,000
7 15-16 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
JD-Based KPIs and Competency รุ่นที่ 29
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1
6,400 7,400
8 16 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 19
วิทยากร : อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
9 17 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการหา Training Needs และเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับที่องค์การต้องการ รุ่นที่ 20
วิทยากร : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
3,700 4,300
10 18 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การทำรายงาน HR เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ รุ่นที่ 15
วิทยากร : อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
11 18 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่นายจ้างควรทราบ รุ่นที่ 8
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
12 18 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การพัฒนาการสอนด้วยทักษะการเป็น Facilitator รุ่นที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
13 20 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน รุ่นที่ 28
วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
3,700 4,300
14 20-21 มกราคม 2563
09:00-16:30 น.
เทคนิคการพูดสำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 46
วิทยากร : อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
6,700 7,700
15 21 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุ่นที่ 25
วิทยากร : อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
16 21 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน รุ่นที่ 53
วิทยากร : อาจารย์มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
17 22 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
Coaching for Performance
วิทยากร : อาจารย์ธัญญา วงศ์อำนิษฐกุล
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
18 22 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
ภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้าง และสวัสดิการที่ HR และบัญชีควรทราบ รุ่นที่ 86
วิทยากร : อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
19 23 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การจัดทำระเบียบปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
20 23-27 มกราคม 2563
08:30-16:30 น.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 94
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
อาจารย์อัจฉรา เดชมณี
ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
อาจารย์ณัฐนรี สดใส
อาจารย์ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
อาจารย์ฐิติกร วรกิจ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : HR Forms & Reports
ค่าตอบแทน ชวนคิด ชวนคุย
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR
ช่องทางในการสรรหาพนักงาน
13,500 15,000
21 25 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การวิเคราะห์ปัญหาและมาตรการเพื่อลดปัญหาการลาออก รุ่นที่ 10
วิทยากร : อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
22 25 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
23 27-28 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
OKRs แนวคิดการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 3
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : Objective and Key Results (OKRs)
6,400 7,400
24 28 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 36
วิทยากร : ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
25 29 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับวิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 16
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
26 29 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 40
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
27 30 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
Easy Excel เพื่อการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี รุ่นที่ 11
วิทยากร : อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
28 30 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 11
วิทยากร : อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
3,700 4,300
29 31 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 53
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
4,200 4,900
30 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,400 7,400