Login

Hide

Closeบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (SOKEN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

SOKEN DEVELOPMENT GROUP พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเสมอภาค ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส / ผู้จัดการส่วนการตลาด ( Project Marketing )
สวัสดิการ

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม(คุ้มครองตั้งแต่เริ่มงาน)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานแต่ง
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว 
- กระเช้าเยี่ยมไข้ (ลาคลอด , ลาป่วย)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าที่พัก (ตามระเบียบบริษัท)
- เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- โบนัส ตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิ์ลาพักร้อน 8 - 10 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 
- ยูนิฟอร์ม 
 


รายละเอียดงาน

-  วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยความต้องการของการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้ตรงความต้องการของลูกค้า

- สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด

- วางแผนกิจกรรมการตลาด ควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณการตลาด ของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ห้สอดคล้องกับกิจกรรมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่อยู่เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน ถนนวัชพล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการงานำงานด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน

- มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทาง Email : hr@sokengroup.com 


ติดต่อ     คุณณรงค์ชัย เทพรินทร์
    02-945-4507-8#147
    02-519-1000
    hr@sokengroup.com Narongchai.t@sokengroup.com
    www.sokengroup.com
    90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

    แผนที่บริษัท