Login

Hide

Close



บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (SOKEN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

SOKEN DEVELOPMENT GROUP พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเสมอภาค ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้น

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ / ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
สวัสดิการ

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม(คุ้มครองตั้งแต่เริ่มงาน)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานแต่ง
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว 
- กระเช้าเยี่ยมไข้ (ลาคลอด , ลาป่วย)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าที่พัก (ตามระเบียบบริษัท)
- เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- โบนัส ตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิ์ลาพักร้อน 8 - 10 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 
- ยูนิฟอร์ม 
 


รายละเอียดงาน

- ควบคุมและบริหาร กระบวนการทำงานจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด

- ตรวจสอบการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

- จัดทำราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

- หาข้อมูลของผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

- ประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่อยู่เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน ถนนวัชพล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานจัดซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันของงานได้ดี

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื้อสัตย์สุจริต

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

- หากใช้โปรแกรม icon ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความเป็นผู้นำและบริหารทีมได้ดี


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทาง Email : hr@sokengroup.com 


ติดต่อ     คุณณรงค์ชัย เทพรินทร์
    02-945-4507-8#147
    02-519-1000
    hr@sokengroup.com Narongchai.t@sokengroup.com
    www.sokengroup.com
    90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

    แผนที่บริษัท