Login

Hide

Closeตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการ

ค่าครองชีพ/ ค่าอาหารและค่าเดินทาง/ โบนัส/ ค่าเครื่องแต่งกาย/ การตรวจสุขภาพประจำปี/ ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันสังคม/ ค่าเล่าเรียนบุตร/ ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา-บุตร/ ค่าเยี่ยมไข้/ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ และพวงหรีด


รายละเอียดงาน

1.       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์

1.2  ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

 

2.       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ

2.1       มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมการคอมพิวเตอร์ Ms-Office และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

2.2       มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบและนำเสนอข้อมูล Photoshop, Illustrator

2.3       มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลเป็นอย่างดี

2.4       มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอ เป็นอย่างดี

2.5       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

2.6       มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2.7       มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

2.8       มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2.9       มีทักษะในการพูดที่ดี สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3.       การรับสมัครสอบ

3.1   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.15 น.  โทร. 0 2218 0555 ต่อ 2302

             ** ในวันสมัครและสอบคัดเลือก : ผู้สมัคร/ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กร **

3.2   ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 100.- บาท 

 

4.       เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

4.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน โดยถ่าย      ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

4.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

4.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

4.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.6 ถ้าเป็นชาย ต้องมีใบรับรองพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

4.7 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.8 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารในข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

                        ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

ไว้ทุกฉบับด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

      

5.       เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

5.1  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในข้อ 2. โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

5.2  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน          ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ           หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิที่กำหนดในประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 20,400 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1)     มีสัญชาติไทย

(2)     มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

(3)     ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(4)     ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(5)     ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)     ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)     ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

(8)     ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันอื่น

(9)     ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(10) ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานต่าง  ๆ ดังกล่าว พร้อมค่าสมัคร 100.- บาท ได้ที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทรศัพท์ 0-2218-0555-60 ต่อ 2302

ติดต่อ     คุณทัศนวรรณ/คุณธีทัต
    052054049054053060049052057057057049058052036039054055052054
    052054049058053053049059056053053
    101121104103108101118121111068108115120113101109112050103115113
    www.savings.chula.ac.th
    อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    แผนที่บริษัท