Login

Hide

Closeตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการ

ค่าครองชีพ/ ค่าอาหารและค่าเดินทาง/ โบนัส/ ค่าเครื่องแต่งกาย/ การตรวจสุขภาพประจำปี/ ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันสังคม/ ค่าเล่าเรียนบุตร/ ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา-บุตร/ ค่าเยี่ยมไข้/ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ และพวงหรีด


รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , การประชาสัมพันธ์ หรือ บริหารธุรกิจ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

2.ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ

1.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms-Office และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

2.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบและนำเสนอข้อมูล Photoshop , Illustrator

3.มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลเป็นอย่างดี

4.มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวีดีโอ เป็นอย่างดี

5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

6.มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7.มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

8.มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9.มีทักษะในการพูดที่ดี สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


สถานที่ปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 20,400 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

8.ไม่เคยกระทำการทุจริจในการสอบหรือคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันอื่น

9.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

10.ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอนู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย

สามารถสมีครได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.15 น.


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานต่าง  ๆ ดังกล่าว พร้อมค่าสมัคร 100.- บาท ได้ที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทรศัพท์ 0-2218-0555-60 ต่อ 2302

ติดต่อ     คุณทัศนวรรณ/คุณธีทัต
    052054049054053060049052057057057049058052036039054055052054
    052054049058053053049059056053053
    101121104103108101118121111068108115120113101109112050103115113
    www.savings.chula.ac.th
    อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    แผนที่บริษัท