Login

Hide

Closeสำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
National Office, SOS Children’s Villages Thailand
องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2014 (Thailand NGO Awards 2014)
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กได้เติบโตขึ้นในครอบครัวโสสะได้มีคุณแม่โสสะเป็นผู้เลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น ท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน คุณแม่โสสะจะดูแลเด็กประมาณ 10 คนในหนึ่งครอบครัว โดยครอบครัวโสสะประมาณ 12 ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ นอกจากนี้เด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย (บางปู, สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ www.sosthailand.org 
มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1949 โดย ดร.เฮอร์มานน์ เกอร์ไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก และอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิจะทำงานภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน (เชียงราย)
สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- กองทุนประกันสังคม 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- อาหารกลางวัน
- ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี 
- การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร


รายละเอียดงาน

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน

- รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน


สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด เชียงราย
อัตรา 3 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25 - 32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา พละศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องเข้าพักประจำในหมู่บ้านได้
  4. สามารถทำกิจกรรมสันทนาการ เช่นกีฬา ดนตรี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีประสบการณ์สอนด้านวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง 
- สมัครทางอีเมล
- สมัครผ่าน Job (Click Apply Now)

**   กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 17.00 น.   **


ติดต่อ     คุณชนากานต์ ตั้งตระกูล
    �x�N
    ���
    ������������
    
    18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270