Login

Hide

Closeบริษัทของคนไทยร่วมทุนระหว่าง เครือสหพัฒน์ และ SECOM จากญี่ปุ่น ดำเนินกิจการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย (Alarm System) ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ CCTV, Access Control เป็นต้น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
สวัสดิการ

- สวัสดิการประกันสังคม
- ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหพัฒน์
- วันหยุดพักร้อนประจำปี (6-10 วันตามอายุงาน)
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- รางวัลเบี้ยขยัน
- รางวัลอายุงาน
- กิจกรรมสันทนาการประจำปี


รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีหน้าที่ต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
8. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 14 CRC Tower, All Seasons Place, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 

2.ปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จ-ศ) วันละ 8 ชม.

4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล


วิธีการสมัคร

- สมัคร Online, E-mail : hr@secom.co.th
- แผนกบุคคลสำนักงานใหญ่ โทร 02-685-3999 ต่อ 2404 


ติดต่อ     คุณเอกพงษ์ บูรณะกิติ
    02-685-3999
    02-685-3988
    hr@secom.co.th
    https://www.secom.co.th/
    ชั้น 14 CRC Tower, All Seasons Place 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

    แผนที่บริษัท