Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง Manager Production (สำนักงานใหญ่)
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน
 • 1. ควบคุมงบปประมาณของหน่วยงานในด้านค่าแรง , ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เป็นต้น
 • 2. กำกับ ดแลการผลิตซอสปรุงรสให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต และผ่านเกณฑ์ทางด้านคุณภาพ
 • 3. ทวนสอบดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักรสำหรับการผลิต
 • 4. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
 • 5. ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานในความรับผิดชอบในด้านมาตราฐานที่บริษัทฯได้รับการรับรอง อาทิเช่น GMP-HACCP , BRC-IFS และระบบ ISO 50001,14001 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์จัดตั้งขึ้น อาทิเช่น Internal Audit , HACCP Team , 5S , TPM เป็นต้น
 • 7. ดำเนินการออกแผนและติดตามการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • 8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ในระบบคุณภาพ Food Safety
 4. มีประสบการณ์ในระบบคุณภาพ OHSAS 18001,ISO 50001 , ISO 140001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม
 6. หากสามารถใช้ SAP ในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท