Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง Safety Supervisor (ประจำกลุ่มโรงงาน)/หัวหน้างานฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน (คปอ.)
 • ตรวจสอบ และเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติเข้าเงื่อนไขของกฏหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • ประเมินความเสี่ยงในการทำงานในด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ปฏิบัติได้ถูกกฏหมาย
 • วิเคราะห์งานในแต่ละกิจกรรม เพื่อประเมินชี้บ่งจุดอันตรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะ กำหนดมาตรการป้องกัน
 • เข้าตรวจ และให้ความรู้กับกิจกรรมก่อสร้าง หรือต่อเติมที่เกิด ณ สถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการความปลอดภัย 
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมประจำปี
 • สำรวจลักษณะงานเสี่ยงและผลัักดันการให้ความรู้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามกฏหมายต่างๆ เช่น ผู้ที่ทำงานจุดอับอากาศ , ถ่านหิน , ควบคุมระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย เป็นต้น
 • ตรวจสอบสาเหตุ จัดทำสถิติ วิเคราะห์แนวโน้วอันตราย การเจ็บป่วย บาดเจ็บ เพื่อหามาตรการป้องกันและนำเสนอต่อนายจ้าง
 • จัดทำเอกสารส่งราชการตามรอบ เช่น รางาน จปว,รายงานการตรวจสุขภาพ , รายงานซ้อมดับเพลิง , อพยพหนีไฟ เป็นต้น
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ อาทิเช่น ISO 14001,50001,18001,Food Safety

สถานที่ปฏิบัติงาน 168 หมู่ที่ 5 ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย 25 - 35 ปี
 • ศึกษาปริญญาตรี อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานธุรกิจโรงงานผลิตอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้บางครั้ง
 • สามารถทำรายงานนำเสนอในรูปแบบ Power point ได้

วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท