Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง Senior Manager - Accounting and Finance /ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินอาวุโส
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน

ด้านบัญชีและงบประมาณ

 1. บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการทำงานของแผนกบัญชี เพื่อยืนยันรายการรับ-จ่าย การออกเอกสารใบกำกับภาษีหรือเอกสารอื่นๆทีเกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษี
 2. ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 3. ตรวจสอบการจัดการปิดบัญชีงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัท (Consolidated Financial Report) ประจำรายเดือนและรายปี  เพื่อนำเสนอรายงานงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด) ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด  รวมถึงรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (รายเดือนและรายปี) เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
 4. ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายปีและระบบการบริหารภาษีของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมการใช้งบประมาณฯให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานฯ ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด  
 5. ประสานงานและตววจสอบข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีและสรรพากรและหรือหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)
 6. ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนารายงานข้อมูล รวมถึงการออกแบบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และสนับสนุนตัดสินใจของผู้บริหาร

 

ด้านต้นทุน

 

1.ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิด

2.กำหนด ตรวจสอบและปรับปรุงค่า Standard Cost แต่ละประเภทตามรอบที่กำหนด หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์เฉพาะ (Ad-Hoc) ในระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

3.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (FG)และกระทบยอดในระบบสารสนเทศขององค์กร

4.ตรวจสอบ คำนวณ และปิดยอดต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เป็น Actual Cost ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ปันส่วนอย่างเหมาะสม) และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร

 5.ตรวจสอบงานวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี นโยบายทางบัญชี และนโยบายขององค์กร

 6.ตรวจสอบรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชีและการเงิน

 ด้านการเงิน

 1.ควบคุมและตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย ประจำงวด (รายเดือนและรายปี) เพื่องานบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2.บริหาร ควบคุม และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามนโยบายและหรือแผนงานที่กำหนดไว้

 3.บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 4.ปรับปรุงแผนนโยบายทางการเงินให้เหมาะสมและคล่องตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาระบบการเงิน และการบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 5.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 6.ตรวจสอบแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน พร้อมติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดยนำเสนอรายงานฯให้แก่ผู้บริหาร


สถานที่ปฏิบัติงาน 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

2.ต้องมีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายภาษี และประมวลรัษฎากร และหรือกฎหมายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4.ต้องมีประสบการณ์ด้านต้นทุน (Cost Accounting) ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

5.ต้องมีความสามารถในการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

6.ต้องมีประสบการณ์ใช้ SAP (ERP)

7.มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance และหรือProject Finance จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8.ความละเอียดรอบครอบ  มีทักษะด้านวิเคราะห์ สามารถคิดเป็นระบบ เชื่อมโยง วางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี มีภาวะผู้นำสูง การทำงานที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ สามารถการบริหารเวลาอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง

9.มีความสามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี


วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท