Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำสมุทรสาคร)
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน(คปอ.)
- ตรวจสอบ และเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติเข้าเงื่อนไขของกฏหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- ประเมินความเสี่ยงในการทำงานในด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ปฏิบัติได้ถูกกฏหมาย
- วิเคราะห์งานในแต่ละกิจกรรม เพื่อประเมินชี้บ่งจุดอันตรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะ กำหนดมาตรการป้องกัน
- เข้าตรวจ และให้ความรู้กับกิจกรรมก่อสร้าง หรือต่อเติมที่เกิด ณ สถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการความปลอดภัย
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมประจำปี
- สำรวจลักษณะงานเสี่ยงและผลัักดันการให้ความรู้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามกฏหมายต่างๆ เช่น ผู้ที่ทำงานจุดอับอากาศ ,ถ่านหิน , ควบคุมระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย เป็นต้น
- ตรวจสอบสาเหตุ จัดทำสถิติ วิเคราะห์แนวโน้วอันตราย การเจ็บป่วย บาดเจ็บ เพื่อหามาตรการป้องกันและนำเสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำเอกสารส่งราชการตามรอบ เช่น รางาน จปว,รายงานการตรวจสุขภาพ , รายงานซ้อมดับเพลิง ,อพยพหนีไฟ เป็นต้น
* มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ อาทิเช่น ISO 14001,50001,18001,Food Safety


สถานที่ปฏิบัติงาน 168 หมู่ที่ 5 ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัย ความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานธุรกิจโรงงานผลิตอย่างน้อย 1ปี
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ จป.
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้บางครั้ง

วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท