Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) โรงงานสมุทรสาคร
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน

1.พิจารณา ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนลูกค้า รวมทั้งความไม่สอดคล้องของกระบวนการผลิต เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข / ป้องกัน                                
2.พิจารณา อนุมัติ มาตรการการแก้ไข/ป้องกันข้อร้องเรียนและความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 
3.ทวนสอบกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ในขั้นตอนการปรุงผสม การฆ่าเชื้อและการบรรจุผลิตภัณฑ์                                
4.ทวนสอบและกำหนดเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต    
5.ทวนสอบและกำหนดเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป 
6. ทวนสอบกระบวนการทดสอบด้านเคมีและจุลินทรีย์ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดด้านความเร็วและความถูกต้องด้านการวัดผลทางห้องปฏิบัติการ
7. อนุมัติปล่อยผลทวนสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระบบ SAP 
8.เป็นทีมสนับสนุนและจัดทำระบบมาตรฐานใหม่ และรักษาระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกันคุณภาพสินค้า
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 


สถานที่ปฏิบัติงาน 168 หมู่ที่ 5 ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ด้านการระบบคุณภาพด้าน ระบบ Food Safety จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความทะเยอะทะยาน และภาวะผู้นำ

วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท