Login

Hide

Close       บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
       ยิ่งไปกว่านั้น  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

ตำแหน่ง Manager - Managerial (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร)
สวัสดิการ

1.    ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2.    โบนัสประจำปี
3.    โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.    การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.    นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.    ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.    ประกันอุบัติเหตุ
8.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.    กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.    รางวัลอายุงาน
11.    รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.    ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.    เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.    แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
 


รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมแผนการ และกรอบงบประมาณประจำปี โดยกำหนด Time line ของแต่ละกิจกรรมของการจัดทำงบประมาณประจำปี ประสานงานแต่ละหน่วยงาน เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจใน Template budget และแก้ไขประเด็นปัญหาความเข้าใจของแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจตรงกันและเป็นไปตาม นโยบายของบัญชี
 2. ทบทวนงบประมาณ กับการใช้จริงของแต่ละแผนก เพื่อรายงานผลการใช้งบประมาณ นำเสนอผู้บริหาร
 3. วิเคราะห์งบการเงินรวม รายเดือน และ Rolling Financial statement วิเคราะห์ Ebit by channel เปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว้ เพื่อหาแนวทางแก้ไข/พัฒนาให้บริษัทฯไปถึงเป้าหมายขององค์กร พร้อมนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
 4. ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการ ส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนของแต่ละ ช่องทางการขาย ทั้งด้าน %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่ายส่งเสริม Off invoice นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ทาง FND อนุมัติ ก่อนนำเสนอ CEO อนุมัติต่อไป
 5. ตรวจสอบการตั้งราคาขายสินค้ามาตรฐานของสินค้าทั้งในและต่างประเทศรวมถึงวิเคราะห์ราคา ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งประกาศราคาขายและการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าขึ้นลง(+/-)
 6. ควบคุมและตรวจสอบ Project standard cost ,costing system โดย Review Work Flow & Cycle Time ,การกำหนดYeild & Loss แต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต ตลอดจนตรวจสอบ BOM ,งานระหว่างทำ, สินค้าสำเร็จรูป
 7. ตรวจสอบ ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน และวิเคราะห์รายงาน Variance cost
 8. ประสานงานกับ External Audit ส่งงบการเงินรวมให้ External Audit ตรวจสอบ สรุปประเด็นและตอบข้อสงสัย
 9. พัฒนางานด้านเอกสารภายในให้มีความคล่องตัว รัดกุม สะดวก ต่อการปฎิบัติและตรวจสอบจากผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 2. มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 3. ใช้โปรแกรม SAP ได้

วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  วิธีการเดินทาง
  - BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท
  - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสี
ติดต่อ     คุณวิทิตยา ศรีเมือง
    052054049058059056049059061061052036039061053055036048036052061053049053053061061052061057
    
    118105103118121109120113105114120068104105111119115113102115115114050103115113
    www.deksomboon.com
    767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท