Login

Hide

Closeบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มสินค้าและบริการ และแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 3 สายธุรกิจหลักอย่างครบวงจร ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชั่นทันสมัยรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างลงตัว เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจของลูกค้า พร้อมการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 3 สายธุรกิจ อันได้แก่

 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)
 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)
 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

ตำแหน่ง Software Developer (Java หรือ C#.net ) /รับทั้งตำแหน่ง Senior และ Junior / ยินดีพิจารณา นศ จบใหม่
สวัสดิการ

ข้อมูลสวัสดิการบริษัท 

 1. โบนัทประจำปี (ตามผลประกอบการ และผลประเมินงานของพนักงาน) 
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประเมินงานของพนักงาน) 
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่มต้นที่ 3 % 
 4. การรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ระดับพนักงาน - หัวหน้างาน 5,000 บาท ต่อปี 
 5. ประกันสัมคม 
 6. มีห้องพยาบาลให้ ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 8.30 - 17.30 น.
 7. ประกันชีวิต  และทุพพลภาพ 24 ชั่วโมง กับ อลิอันซ์ อยุธยา 
 8. ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง กับ อลิอันซ์ อยุธยา  5,000 บาท / เคส 
 9. IPD Room & Board 1,600 Bath/day 
 10. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานถึงแก่กรรม ในเวลางาน 40,000 บาท / นอกเวลางาน 20,000 บาท  พร้อมพวงหรีด 1 พวง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือพนักงาน) 
 11. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม ระดับพนักงาน 12,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง (บิดา มารดา คู่สมรถ และบุตร รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือพนักงาน)  
 12. มีสินเชื่อสำหรับพนักงาน 
 13. มีเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 14. อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
 15. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
 16. ลากิจเริ่มต้นที่ 6 วัน ทำงานครบ 1 ปี ได้ลาพักร้อนเพิ่มอีก 6 วัน   (ตามอายุงานพนักงาน) / ลาป่วย
 17. ลาคลอด (ผู้หญิง) / ลาอุปสมบท (เมื่อทำงานครบ 2 ปี) 
 18. หยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี 
 19. ทุนการศึกษา (ติดต่อสอบถามได้ที่  HR Site - ของสังกัดพนักงาน) 

รายละเอียดงาน

Working day: จันทร์ - ศุกร์
(หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ตามประกาศของบริษัท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา Application  โดยใช้ Java หรือ C#.net ในระบบงาน โดยที่ โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
 • ช่วยวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และสร้าง หรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลตามข้อกำหนด
 • จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานของระบบให้สอดคล้องกับมาตราฐาน การบริหารงานโครงการ เช่น CMMI และ จัดอบรมวิธีการใช้งาน ที่ตนเองพัฒนาขึ้น 

สถานที่ปฏิบัติงาน แจ้งวัฒนะ จังหวัด
อัตรา 6 เงินเดือน ตามประสบการณ์ของผู้สมัครและ โครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการใช้ SQL หรือฐานข้อมูล Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ยินดีพิจารณา "นักศึกษาจบใหม่" 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่ง resume มาได้ที่  Kamonporn.t@samtel.com
Samart Telcoms Public Company Limited
99/1 Moo 4, Software Park, 35th Floor, Chaengwattana Road, 
Klong Gluar, &nbs

ติดต่อ     กมลพร ต่ายทรัพย์
    052054049057052054049058052052052036039058057060060
    052054049057060055049060058061060
    111101113115114116115118114050120068119101113120105112050103115113
    www.samtel.com
    99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120