Login

Hide

Close


HR Corner Issue.51

Soft Skills JIGSAW ของความสำเร็จ

ทำไมทุกวันนี้จึงมีแต่คนพูดถึง Soft Skills
แล้ว
Soft Skills ที่เหล่ากูรูพูดถึงมีเรื่องอะไรบ้าง ?

พิเศษ พาไปคุยกับ “คุณอรพินธ์ อินทจักร”
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทักษิณ

และบทความมากมาย อาทิเช่น

  • เพิ่ม Soft Skills ในการทำงานสู้กับหุ่นยนต์
  • Soft Side สำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21
  • 5 Soft Skills ที่ถูกพูดถึงตลอดปี 2019
  • “Self Discipline” กุญแจแห่งความสำเร็จ
  • Design Thinking For Salary แบบ 5 Step

แล้วจะรู้ว่าเรื่อง Soft Skills เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจริงๆ

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7