Login

Hide

Closeตำแหน่ง นิติกร
สวัสดิการ

ค่าครองชีพ/ ค่าอาหารและค่าเดินทาง/ โบนัส/ ค่าเครื่องแต่งกาย/ การตรวจสุขภาพประจำปี/ ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันสังคม/ ค่าเล่าเรียนบุตร/ ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา-บุตร/ ค่าเยี่ยมไข้/ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ และพวงหรีด


รายละเอียดงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ตั๋วทนาย) หากมีประสบการณ์ว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ และค่าตอบแทนใบอนุญาตให้เป็นทนาย 5,000.- บาท)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ

 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms-Office และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
 2. มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบัน
 4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5. มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 6. มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

การรับสมัครสอบ

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี9 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.15 น. 
 2. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 100.- บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 20,400 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
 8. ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันอื่น
 9. ไม่เป็นผู้ที่ศา่ลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
 10. ไม่เปนผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานต่าง  ๆ ดังกล่าว พร้อมค่าสมัคร 100.- บาท ได้ที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทรศัพท์ 0-2218-0555-60 ต่อ 2302

ติดต่อ     คุณทัศนวรรณ/คุณธีทัต
    052054049054053060049052057057057049058052036039054055052054
    052054049058053053049059056053053
    101121104103108101118121111068108115120113101109112050103115113
    www.savings.chula.ac.th
    อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    แผนที่บริษัท