Login

Hide

Closeตำแหน่ง ผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว            

2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน                  

3. บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานภายในแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด

4. บริหารสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข

5. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ

6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา (รามอินทรา 117) จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศ ชาย / หญิง

2. อายุ 30 - 45 ปี

3. วุฒิ ปริญญาตรี - โท  สาขาการบัญชี  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

5. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ / เที่ยงตรง / รักษาความลับขององค์กรได้

6. มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบงาน (ความเสี่ยง / จุดอ่อนของกระบวนการปฏิบัติงาน)

7. มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในประเด็น / ผลกระทบ / ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน

8. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณสนันท์ญา วงษ์มา
    052054049057056052049058054058055036039053054052056
    052054049061052059049056053052054
    119101114101114125101050123115068106121114103120109115114109114120105118050103115113
    www.functioninter.com
    313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510