Login

Hide

Closeตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

1. ควบคุม ดูแล การทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนงานการเงินของบริษัท ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3. ร่วมวางแผน และกำหนดนโยบายด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

4. รายงานผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

5. วางแผนผลการลงทุน ผลประโยชน์จากการลงทุนนำเสนอคณะกรรมการ

6. กำหนดแผนงานการบริหารงาน การกำหนดนโยบายการให้เครดิตการค้า กำหนดนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้การค้านำเสนอคณะกรรมการ

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา (รามอินทรา 117) จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 35 - 45 ปี

3. วุฒิปริญญาตรี - โท   สาขาการบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป

5. มีความรู้ในด้านมาตรฐานการบัญชี และ กฎหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี

6. มีจิตสำนึกของความซื้อสัตย์โปร่งใส

7. มีความสามารถในการวางแผนการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน

8. มีทัศนคติที่ดีต่องานจัดซื้อ

9. มีความอดทนต่อแรงกดดันจากรอบข้าง

10. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ และหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ

11. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงานและมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

12. มีความเสียสละและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รักความก้าวหน้า

13. มีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณสนันท์ญา วงษ์มา
    052054049057056052049058054058055036039053054052056
    052054049061052059049056053052054
    119101114101114125101050123115068106121114103120109115114109114120105118050103115113
    www.functioninter.com
    313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510