Login

Hide

Closeผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป แบรนด์"บ้านมะขาม" (TAMARIND HOUSE) จัดจำหน่ายทั้งต่างประเทศ และในประเทศ เช่น 7-Eleven, ซุเปอร์มาร์เก็ต และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ กว่า 20 ปี ที่บ้านมะขามเป็นส่วนหนึ่งของวงจรมะขามหวานเราได้มีช่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนมะขามหวานในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายครัวเรือนดีขึ้น เริ่มตั้งแต่รับซื้อมะขามหวานด้วยราคายุติธรรมรวมถึงการว่าจ้างแกะเปลือก และจัดเตรียมวัตถุดิบตลอดปี ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา

บจก.สวนผึ้งหวานกำลังต้องการทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพขององค์กร และรองรับการขยายงานและยอดขายของบริษัท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
สวัสดิการ

1.เบี้ยขยัน(พนักงานฝ่ายผลิต)
2.โบนัส
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.ชุดยูนิฟอร์ม/รองเท้า (แผนกผลิต)
6.เงินช่วยเหลิอฌาปณกิจ/งานแต่งงาน
7.ประกันสังคม
8.กองทุนทดแทน
9.สินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
11.วันลาตามสิทธิพนักงานและตามที่กฎหมายกำหนด


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบเอกสารรายการเคลื่อนไหวสินค้า (ซื้อ/ส่งคืน/รับคืน/โอนย้าย)
- คํานวณต้นทุนสินค้า บันทึกและปรับปรุงต้นทุนสินค้าในระบบ
- กระทบยอดสินค้าซื้อขายกับบัญชีแยกประเภททั้งปริมาณและมูลค่า
- จัดหาผู้ร่วมตรวจนับสินค้า ร่วมตรวจนับสินค้า จดบันทึกผลการตรวจนับ และจัดทํารายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวผลต่างของสินค้าที่ตรวจนับกับทะเบียนคุมสินค้า พร้อมทั้งอธิบายผลต่าง
- จัดทําเอกสารการปรับปรุงสินค้าจากการตรวจนับ และบันทึกในระบบ
- ตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดกับงบการเงิน
- วิเคราะห์ต้นทุนและกําไรขั้นต้น
- จัดทําและตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า
- จัดทํารายงานวิเคราะห์มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับต้นทุน
- ควบคุมงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานควบคุมสินค้า Inventory Controller)
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่7 ซ.รามคำแหง118 แยก42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป                                                                                                                                                        วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี                                                                                                                                        มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป                                                                                                  สามารถใช้โปรเเกรม MS.Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี                                                                                                                        มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย                                                                      


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณน้ำทิพย์ พุ่มทอง
    052054049055059054049052054061060036039054055
    052054049055059054049052055052052
    108118068120101113101118109114104108115121119105050103115050120108
    www.tamarindhouse.co.th
    7 ซอยรามคำแหง 118 แยก 42-2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

    แผนที่บริษัท