Login

Hide

Closeข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
     หนึ่งในบริษัทในเครือศรีเทพไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2524 เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพรองรับตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งมีบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทค้าเม็ดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศ บริษัทฯ จึงมีศักยภาพที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสามารถส่งมอบสินค้า ตามเวลาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการปรึกษางานด้านการแปรรูปพลาสติกทุกชนิด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า “ก้านตอง” พร้อมทั้งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานเป่าถุง ม้วนฟิล์ม พลาสติก (Blown Film) และงานฉีด ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก (Injection Moulding) อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้ค้นคว้าและพัฒนาผลิตงานพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ (Bio Degradable Plastic) อีกด้วย
 
วิสัยทัศน์
เราจะเป็น... บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารที่นำหน้าด้วยการบริการ (Service first) กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและหรือธุรกิจชั้นนำ (Business) และสร้างความน่าเชื่อถือที่มีต่อตราสินค้า (Brand) "บนพื้นฐานของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข"

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยพันธกิจต่อลูกค้าพนักงาน และสังคม ดังนี้ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริการเป็นสำคัญภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาหาร แรงงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท รวมถึงสุขภาพอนามัยความปลอดภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน  ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ปรัชญากลุ่มบริษัทศรีเทพไทย “คุณธรรมนำธุรกิจ” นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “คุณธรรมนำธุรกิจ” บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
- รถรับส่งพนักงาน


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

-          กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

-          การวางแผนกำลังคนและการสรรหาว่าจ้าง

-          งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-          งานบริหารผลตอบแทน

-          งานบริหารพนักงานสัมพันธ์

-          งานบริหารธุรการทั่วไป

-          งานสร้างและขวัญกำลังใจ

-          งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

 


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติ

-          ไม่ระบุเพศ

-          อายุ 35 ปีขึ้นไป

-          ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์งานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ในระดับผู้จัดการด้าน HRM/HRD  อย่างไม่น้อยกว่า  8 ปี ในสายโรงงานอุตสาหกรรม

-          มีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร การบริหารความก้าวหน้า

-          มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการโน้มนาวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากร

-          มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2015 / GMP / HACCP  สามารถทำงานสนับสนุนได้เป็นอย่างดี


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่ง Resume มาทาง Email
 


ติดต่อ     คุณสุรัสวดี ลบยุทธ
    052054049055053054049056054056056049059036039056036048036052060058049055059060059057053056
    052054049055053054049056054056053049054
    126115113101115115054057055059068107113101109112050103115113
    www.thaiworldware.com
    53/3 หมู่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท