Login

Hide

Close


บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

นิคมอุตสาหรรมราชบุรี เลขที่ 155/115 หมูที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120                                         

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดเล็ก หรือ เอสพีพี โคเจนเนอเรชั่น (SPP Cogeneration) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท ไทย อกริ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยเครื่อง
กังหันก๊าซธรรมชาติ (GE LM600PD Gas Turbine) จำนวน 2 เครื่องและเครื่องกังหันไอน้ำ (MITSUI-ALSTOM รุ่น TM2 41/100 SteamTurbine) จำนวน 1 เครื่อง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยใช้พลังงานสะอาด คือ ก๊าซธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบหลักในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติตามสัญญาระยะยาว 25 ปี จากแหล่งยานาดา แหล่งเยตาตุน และแหล่งซอติกา ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 112 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 224 เมกะวัตต์ และยังสามารถผลิตไอน้ำในปริมาณสูงสุด 20 ตัน ต่อชั่วโมงต่อชุด รวมทั้งสิ้น 40 ตันต่อชั่วโมง โดยมีการเดินเครื่องและบำรุงรักษาภายใต้สัญญากับคู่สัญญาที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ ในการการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ บริษัท โอเปอร์เรชั่นแนล เอ็นเนอจี้ กรุ๊ป จำกัด (OEG) รวมไปถึงสัญญาระยะยาวการบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกับ General Electric International Operations Company Inc. (“GEIOC”) และ GE Packaged Power, Inc. ("GEPPI") จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ จำนวน 90 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 180 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจ่ายให้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ผ่านระบบส่ง ขนาดแรงดัน 22 กิโลโวลต์ จำนวน 10 เมกะวัตต์ต่อชุด รวมทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ ไอน้ำที่ผลิตได้ในปริมาณสูงสุด 20 ตัน ต่อชั่วโมงต่อชุด รวมทั้งสิ้น 40 ตันต่อชั่วโมง ส่งตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และ ชุดที่ 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   

การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ   

ตรวจสุขภาพประจำปี 

ค่าทันตกรรม สายตาและวัคซีนป้องกันโรค

เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรม  กรณีคลอดบุตร 

สัมมนานอกสถานที่ประจำปี

 

 

 


รายละเอียดงาน

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

            ควบคุมการวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้ระบบมีความพร้อมและมั่นคง ตรวจสอบและควบคุมการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน ตามสัญญา ตามกฏหมายและตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ควบคุมให้มีการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การบริหารจัดการสัญญาหลักต่างๆ การต่ออายุใบอนุญาต การขออนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ ระบุในสัญญา รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอระหว่างการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความพึงพอใจลูกค้าให้มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบหลัก

-  ควบคุมการวางแผนการผลิตให้ระบบมีความพร้อมและมั่นคง        

-  ตรวจสอบและควบคุมการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน ตามสัญญา ตามกฎหมายและตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

-  ดำเนินการให้มีการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

-  กำกับดูแล ตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการสัญญาหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อขายไฟฟ้า การซื้อขายก๊าซธรรมชาติ การเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับคู่สัญญาต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา

- ประสานงานติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น

-  แสวงหาลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ๆและดูแลรักษาคุณภาพต่อลูกค้ารายปัจจุบันให้มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

-  อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

-  ดำเนินการในเรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตรวจสอบค่าซื้อไฟฟ้าสำรอง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

-  รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ประมวลผล รายงานสภาพการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าระหว่างการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

- จัดทำและควบคุมงบประมาณประจำปีด้านรายได้ค่าขายไฟฟ้าและไอน้ำ และรายจ่ายหลักที่สำคัญ


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จังหวัด ราชบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามที่ตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-  เพศชายหรือหญิง  อายุ  40   ปีขึ้นไป

-  วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน ไฟฟ้า เครื่องกล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ทำงาน 10  ปีขึ้นไป ด้านการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

-  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าเอกชน IPP SPP หรือโรงไฟฟ้าของรัฐ รวมถึงการบริหารโครงการและผู้รับเหมาช่วงระยะยาว

-  มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้

-  สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ พูด อ่าน เขียน

-  มีความตระหนักและให้ความสำคัญในส่วนของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


วิธีการสมัคร

ติดต่อ  คุณโชติรส  ขุนนคร  ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล

ทางอีเมล หรือ สมัครด้วยตนเองที่บริษัท


ติดต่อ     คุณโชติรส ขุนนคร
    03-291-9990 #1150
    03-291-9998
    chotirote_k@rwcogen.co.th
    
    155/115 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

    แผนที่บริษัท