Login

Hide

Close


บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด ประกอบกิจการผลิต และ จำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ตำแหน่ง วิศวกรเขียนแบบ
สวัสดิการ

1.เบี้ยขยัน 
2.ประกันสังคม
3.ประกันอุบัติเหตุ 
4.ตรวจสุขภาพประจำปี  
5.ท่องเที่ยวประจำปี 
6.โบนัสประจำปี 

*ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น.


รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน เขตจอมทอง จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ :งานด้านการเขียนแบบ

- เขียนแบบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป

- ออกแบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำน

- วิเครำะห์ ออกแบบกลไกกำรนำไปผลิตกับเครื่องจักรและกระบวนกำรของชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป และนำไปเขียนแบบ

- แก้ไขปัญหำเมื่อมีควำมผิดพลำดทำงด้ำนแบบผลิต และด้ำนวิศวกรรมอื่นๆ

คุณสมบัติ จบกำรศึกษำปริญญาตรีวิศวกรรมศำสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

- ใช้งำนโปรแกรม Microsoft office ได้
- ใช้งำนโปรแกรม Solidworks
- ใช้งำนโปรแกรม illustrator
- ใช้งำนโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวกับกำรเขียนแบบ

 


วิธีการสมัคร

hr@j-summit.com

โทร.099-323-9998


ติดต่อ     คุณสกุลนิษฐ์ เย็นสุข
    02-878-1201 #105
    
    hr@J-summit.com
    
    62/39 หมู่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150