Login

Hide

Closeบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทล็อคตั้น อิงค์ (Lockton Inc) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยระดับโลกที่มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 140 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย บริษัทฯได้เปิดดำเนินการเป็นเวลากว่า 30 ปี มีพนักงานกว่า 250 คน เพื่อให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงภัย ช่วยเหลือด้านการจัดประกันภันภัย ทั้งประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันภัยต่อ ตลอดจนดำเนินการติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก – ฝ่ายสินไหมทดแทน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
  • ดูแลและให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยประเภทต่างๆ
  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการรวบรวมหลักฐานข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ประสานงานระหว่างลูกค้า บริษัทสำรวจภัย และบริษัทประกันภัย เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตของกรมธรรม์
  • ติดตามผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะจนดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสร็จสมบูรณ์
  • จัดทำ/ตรวจสอบสถิติ/รายงานด้านสินไหมทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 35 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • การศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้/ มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point และ Outlook
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน/พบปะลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

วิธีการสมัคร
ติดต่อ     ชวลิต แสงราษี
    052054049058055057049057052052052036039053054052053
    052054049058055057049057053053056
    103108101123101112109120068101119109101050112115103111120115114050103115113
    www.locktonwattana.co.th
    323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 4, 21, 30 และ 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500