Login

Hide

Close


ตำแหน่ง นิติกร ฝ่ายกฎหมาย
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

                 งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นิติกรรมสัญญาต่างๆ งานด้านคดี ตอบข้อหารือ ภายในและภายนอกองค์กร


สถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำนักงานใหญ่) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน 18,750
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

            คุณสมบัติทั่วไป

     1. สัญชาติไทย

     2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

ลักษณะต้องห้าม

1. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือองค์การอื่นๆ

3.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

4.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

          คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2.      มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.      หากมีประสบการณ์ด้านทนายความ อย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.      ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

2.      สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

3.      ประวัติการทำงานโดยย่อ

4.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ

5.      สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

6.      สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

7.      หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

8.      วุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 วุฒิ (ถ้ามี)

9.      สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ถ้ามี)

            ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          การรับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2.  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561

3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561


วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: ติดต่อ

    คุณนันทลี สายมาลา
    02-016-4888 #518
    02-016-4800
    hrslf@studentloan.or.th
    www.studentloan.or.th
    89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400