Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มงานบัญชีลูกหนี้ ฝ่ายบัญชี
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

-   จัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายตัวที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ประกอบการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี

-   ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดีจาก Statement กับผลคำพิพากษาของศาล

-   สรุปยอดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดีเพื่อปรับปรุงบัญชี

-   บันทึกบัญชีรายการปรับปรุง และรายการคืนเงินกรณีต่างๆ ในระบบ ERP

-   จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ บัญชีพักเจ้าหนี้เงินโอน - บัญชีจ่ายบริหารกองทุนลูกหนี้ค่าดำเนินคดี และเงินรับเกินค่าดำเนินคดี

-   ขออนุมัติคืนเงินกรณีลูกหนี้ชำระเงินเกิน หรือชำระเงินผิดบัญชี

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำนักงานใหญ่) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ต่อรอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

     1. สัญชาติไทย

     2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ลักษณะต้องห้าม

1. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                   หรือองค์การอื่นๆ

3.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                   ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

4.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

          คุณสมบัติเพิ่มเติม

                   - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel และ Microsoft Access ได้เป็นอย่างดี

                   - หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          เอกสารประกอบการรับสมัคร

·       ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

·       สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

·       สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

·       ประวัติการทำงานโดยย่อ

·       สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

·       หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

·       วุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 วุฒิ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          การรับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561

1.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2561

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม: 02-0164888 ต่อ 506,518


วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: ติดต่อ

    คุณนันทลี สายมาลา
    02-016-4888 #518
    02-016-4800
    hrslf@studentloan.or.th
    www.studentloan.or.th
    89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400