Login

Hide

Close


บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non Woven Fabrics) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ตำแหน่ง Asst.HR & Admin Manager
สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดงาน
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ ภาพรวมขององค์กร
 • วางแผน ควบคุมตรวจสอบ บริหารจัดการงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
 • วางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ดูแลระเบียบข้อบังคับในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและดูแลการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง
 • วางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง 
 • วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 
 • ควบคุบและดูแลงานด้านธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การขนส่งและรับส่งเอกสาร 
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CSR, ISO

สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี ภูมิลำเนาในจังหวัดภาคตะวันออก
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsofe Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวางแผน และการบริหารจัดการที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารในองค์กร ทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

Email : phimluk.sa@tpcorp.co.th

Tel. : 02-294-0071 ext 186


ติดต่อ     คุณพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ
    02-294-0071 #186
    02-294-0150
    phimluk.sa@tpcorp.co.th
    www.tpcorp.co.th
    704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท