Login

Hide

Close


บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี


รายละเอียดงาน
 1. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามอัตรากำลังร้องขอ
 2. ดำเนินการปฐมนิเทศ แนะนำพนักงานใหม่ บันทะเบียนประวัติพนักงานใหม่
 3. ปรับปรุง อัพเดทข้อมูลพนักงาน และวางแผนการดำเนินการสรรหาบุคลากร
 4. ประเมิน ติดตาม และบรรจุพนักงานทดลองงาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา (คลอง12) จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 6. มีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ และประกันสังคม
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัคร

 1. ส่งประวัติทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ฝ่ายบุคคล) : 02-150-7885


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ : 17/9 ม.11 ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
2. หรือส่งประวัติผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com


ติดต่อ     คุณรินทร์ธนัน ธนชัยกุลกีรติ
    02-150-7885 #0
    02-150-7895
    hr@kfpfood.com
    www.kfpfood.com
    17/9 หมู่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

    แผนที่บริษัท