Login

Hide

Close


บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีการสนับสนุนด้านเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 รวมเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุด

ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
สวัสดิการ

- ค่าอาหาร

- ค่าเดินทาง

- เงินช่วยเหลือครอบครัว

- เงินค่าช่วยเหลือบุตร

- เงินช่วยเหลือพิธีศพ/พวงหรีด

- ค่าตัดชุดยูนิฟอร์ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัส

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ฝึกอบรมและพัฒนา

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนที่เกินบริษัทฯออกให้

หมา่ยเหตุ : สวัสดิการตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด

 


รายละเอียดงาน

- ดูแลจัดการ การจัดทำบัญชี การปิดบัญชี ประจำเดือน ประจำปีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การบันทึกบัญชี จนกระทั้งปิดบัญชี ให้ถูกต้อง
- ดูแลจัดการ การจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 
- ดูแลจัดการ การจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ดูแลจัดการ การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งหน่วยงานทางราชการ
- ดูแลจัดการติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
- ดูแลจัดการ การจัดทำ BOM สินค้าของบริษัท และ วิเคราะห์บัญชีต้นทุน


สถานที่ปฏิบัติงาน ตึกช้าง ชั้น 20 แขวง จอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 38 ปี ขึ้นไปโดยประมาณ

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การบัญชี

3. ปิดงบทางการบัญชีได้

4. มีความรู้เรื่องต้นทุนการผลิตด้านโรงงาน

5. มีประสบการณ์ด้านรับเปิดดำเนินการ BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครงานมายัง

SUPATTRA@TECHNORESIN.COM


ติดต่อ     คุณสุพัตรา เกิดประกอบ
    03-574-6640 #122
    03-574-6647
    supattra@technoresin.com
    technoresin.com
    สถานที่ปฏิบัติงาน ตึกช้าง ชั้น 20 แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ สถานที่ตั้งโรงงาน 94 หมู่ที่ 3 ต.