Login

Hide

Close


เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เรียนรู้ได้ง่าย พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานได้ทันที


รหัสหนังสือ ISBN : 9789744142726

ผู้เขียน : สุรีรัตน์ ทองอินทร์

ขนาดหนังสือ : 14.7x 21 ซม.

จำนวนหน้า : 140

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 139 บาท
  • ราคาสมาชิก139 บาท

จำนวน