Login

Hide

Closeระบบการบริหารผลงาน

หนังสือที่อธิบายรายละเอียดของวงจร PMS ทั้ง 4 เรื่อง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของ PMS และสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ปฏิบัติจริงในองค์การ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001973

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21.0 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 272

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 230 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน