Login

Hide

Closeการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

พบกับคำตอบว่า ทำไมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ผ่าน ๆ มา หลายครั้ง จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร และทำอย่างไรการพัฒนาที่องค์การทุ่มเททรัพยากรลงไปนั้นจึงจะมี ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่แต่ละองค์การปรารถนา


รหัสหนังสือ ISBN : 9786119001947

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 400

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 270 บาท
  • ราคาสมาชิก240 บาท

จำนวน