Login

Hide

ClosePerformance Feedback และ Feedforward Culture

การสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับและการโค้ชเป็นเรื่องสำคัญที่องค์การต้องตระหนัก และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม Feedback และ Feedforward หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับผู้บังคับบัญชาที่ต้องดูแลผลงานของพนักงาน รวมถึง HR ในองค์การ ที่ปรึกษา และวิทยากรที่ต้องการสร้าง วัฒนธรรม Feedback และ Feedforward ให้เกิดขึ้น


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770218

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 176

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
  • คิโนะคูนิยะ

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก160 บาท

จำนวน