Login

Hide

CloseCareer Conversation คำถามฉุกคิดเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รวบรวมตัวอย่างคำถาม 60 สถานการณ์ เพื่อใช้โค้ชพนักงานในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงนักวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษาที่จะใช้ตัวอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือไปโค้ชต่อให้กับพนักงานเพื่อจุดประกายให้พนักงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444956

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 216

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • SE-ED
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน