Login

Hide

CloseCreative Performance Feedback เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

หนังสือ“Creative Performance Feedbackเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการใช้ศาสตร์และศิลปะในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงกรอบแนวคิดและขั้นตอนการ Feedback ผลงานของพนักงาน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444949

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 240

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน