Login

Hide

Close


คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 10

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9789742036614

ผู้เขียน : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ขนาดหนังสือ : 18.5x26 cm พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 840

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 550 บาท
  • ราคาสมาชิก550 บาท

จำนวน