Login

Hide

CloseHuman Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ “ตรงใจ” องค์การ

หนังสือที่บอกถึงแนวคิดในการวัดศักยภาพหรือวัดทุนมนุษย์ โดยพัฒนาขึ้นมาจากหลักวิชาการตามโมเดลซิปวา ซึ่งมีเกณฑ์การวัดทุนมนุษย์โดยใช้ปัจจัย 15 ปัจจัยเป็นตัวบ่งชี้ มีการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมาย เกณฑ์การพิจารณาของตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน และแนวทางการประเมินของแต่ละปัจจัยตัวบ่งชี้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444741

ผู้เขียน : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 152

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน