Login

Hide

Closeคัมภีร์ HR

คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ และนักบริหารทรัพยากรบุคคล เล่มเดียวเนื้อหาครบ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ การอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม การรับสมัครบุคลากรและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานพร้อมคำถาม เพื่อวัดความสามารถและทักษะจำเป็นในการทำงาน มีแบบฟอร์มและเอกสารจำเป็นสำหรับฝ่าย HR สามารถนำไปใช้ได้ทันที


รหัสหนังสือ ISBN : 9789744143853

ผู้เขียน : Sharon Armstrong & Barbara Mitchell, แปลโดย คมกฤช จองบุญวัฒนา

ขนาดหนังสือ : A5

จำนวนหน้า : 240

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน

สินค้าหมด