Login

Hide

Close


แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารบรรยายลักษณะงานระบบงานแผนกการบุคคล ตารางการสอนงาน ระบบแผนกการบุคคลทำไห้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163020444

ผู้เขียน : วิทยา ตันติเสวี

ขนาดหนังสือ : 18.5 x 26 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 528

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 700 บาท
  • ราคาสมาชิก700 บาท

จำนวน